Resultat

På Robinson har vi goda resultat på såväl nationellaprov som i mätningar av kunskapskraven i alla årskurser. Vi tror att våra goda resultat är en produkt av:

  • att undervisningen tidigt tränar de förmågor som efterfrågas i kunskapskraven.
  • att upplevelser ger bestående kunskap
  • att skolan har en tydlig plan för vilka ämnen som vinner på att behandlas tillsammans i projekten och därmed befruktar varandra.
  • att skolan erbjuder en trygg arbetsmiljö med god arbetsro.
  • att eleverna har inflytande över sitt lärande och har tydliga mål att jobba mot.

Många av de elever som kommer till oss på Robinson har stått i kö i flera år. Att deras föräldrar är engagerade och tycker att skolan är viktig har förstås också stor betydelse.

Ett av våra viktigaste målsättningar är att eleverna ska behålla lusten att lära genom hela skolgången. Det är svårt att mäta, men lika viktigt för det!

Nationella proven i årskurs 3

Sammanvägning av resultaten år 2010-2014
Andel godkända delprov i %
Robinson Enköping Sverige
Matematik 92 90 88
Svenska 93 92 93

Resultat fd. Robinsonelever

Slutbetyg åk 9 Slutbetyg gymnasiet Högskolebehöriga i %
Robinson 234,1 14.58 93
Enköpings kommun 203,9 13,74 82
Hela riket 212,3 14.03 84