Elevernas utvecklingsplaner

På Robinson så arbetar vi för att eleverna skall vara medvetna om att de lär sig, hur de lär sig, vad de lär sig och framförallt vad de ska lära sig härnäst. Som en del i det arbetet använder vi oss av elevledda professional letter writer service utvecklingssamtal. Elevledda utvecklingssamtal är en metod där vi ser följande fördelar:

  • Eleverna blir medvetna om sina mål
  • Eleverna upptäcker sitt eget lärande
  • Eleverna lär sig hur de lär

För att nå detta kräver det av oss att:

  • Undervisningen är planerad så att det blir tydligt för eleverna vad de lär sig
  • Undervisningen är formativ, dvs hjälper eleven att se vad nästa utvecklingssteg är
  • Utvärdering av sitt eget lärande är en naturlig del i själva lärandet

För att eleverna tillsammans med sina lärare ska kunna bedöma sitt lärande har vi tagit fram följande dokument. Dessa dokument hjälper också eleven att beskriva och förklara för sina föräldrar på utvecklingssamtalet hur lärandet ser ut just nu och kommer att se ut framöver.

Dessa dokument ligger till grund för elevernas skriftliga individuella utvecklingsplaner. I matematik, svenska och engelska finns avprickningslistor som gör varje utvecklingssteg i dessa ämnen tydligt. I avprickningslistorna write my essay asap finns markeringar för vad eleven ska ha uppnått i varje årskurs. På de avprickningslistor som eleverna själva har så finns bara årskursmarkeringar från och med åk 3.

Logga in på Schoolsoft.

Matematik
Matematikens avprickningslista är indelad i fem olika teman. Tal, geometri, algebra, sannolikhet och statisik, samband och förändring. Dessa teman återfinns i kursplanen i matematik. Klicka på dokumentet för att ladda ner.


Svenska
Svenskans avprickningslista är indelad i läsa, skriva, tala, skriva berättelser, skriva fakta och språkkunskap.


Engelska
Engelskans avprickningslista är indelad i fem teman reading, speaking, writing, listening language.


Utedagar åk 1-3
På utedagarna när vi arbetar med de praktisk-estetiska ämnena så har vi valt att träna fyra centrala förmågor för dessa ämnen. Iaktta, delta, beskriva och reflektera.


Utedagar åk 4-6
De äldre elevernas underlag för bedömning har tre olika “levlar” ett ord som eleverna själva har valt. levlarna är en hjälp för eleverna att i förväg veta vad som krävs av dom och en möjlighet att själva göra en bedömning av sin kunskap. Inför utvecklingssamtalet gör eleven och läraren en gemensam bedömning.